فازهای پروژه:

  1. انتخاب بهترین کلمات کلیدی و اولویت بندی کار روی کلمات
  2. آنالیز مشکلات سایت و رفع آنها
  3. آنالیز قدرت رقبا و پیاده سازی در سایت پارمین